6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca işbu Aydınlatma Metni hazırlanmıştır. Erlab Medya Teknolojileri A.Ş., Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Erlab Medya Teknolojileri A.Ş. tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Erlab Medya Teknolojileri A.Ş. tarafından işlenebilecek olan kişisel verileri, bu verilerin işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi ve veri işlemenin hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin Kanun kapsamındaki hakları hakkında bilgi edinebilir.

1. İŞLENEN KİŞİLER VERİLER

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Erlab Medya Teknolojileri A.Ş. tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize aşağıda yer verilmektedir:

Kimlik Bilgileri: Ad ve soyadı bilgisi

İletişim Bilgileri: Telefon numarası ve e-posta adresi bilgisi

İşlem Güvenliği Bilgileri: Kullanıcı adı, kullanıcı id’si, şifre, parola ve IP bilgisi

Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: Eğitim- çalışma geçmişi bilgileri ve sektör bilgileri

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz; Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartları ile ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Ürün satış ve satış sonrası destek hizmetlerimizin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep/şikâyet yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler tarafından talep edilen bilgi/belgelerin paylaşılması,
 • İlgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Denetim faaliyetleri ile yasal takip ve hukuki süreçlerin yürütülmesi

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla Kanun’un kişisel verilerin yurt içi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında aşağıdaki 3. taraflara aktarılabilecektir:

 • Ürün satış ve satış sonrası destek hizmetlerimizin yürütülmesi amacıyla yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları,
 • İletişim faaliyetlerimizin ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerimizin yürütülmesi amacıyla iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; ilgili kişiler ile hukuki ilişkimizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince web sitemiz aracılığıyla otomatik yöntemler ile temin edilerek işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, Erlab Medya Teknolojileri A.Ş. ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince:


otomatik yollarla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

5. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11 inci maddesi uyarınca:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi edinme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini isteme

haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen haklarınızı kullanmak isterseniz, başvurunuzun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmemiz için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) belirtilen şartlara uygun şekilde:

 • Aşağıda yer verilen adresimize direkt olarak bizzat elden iletebilir, posta yoluyla (kimlik teyidi gerekecektir) ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile gönderilip saklanabilen metinler kullanmak suretiyle, sistemlerimizde kayıtlı eposta adresiniz üzerinden aşağıda belirtilen eposta/KEP adreslerimize iletebilirsiniz.

BAŞVURU KANAL ve ADRESLERİMİZ

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Erlab Medya Teknolojileri A.Ş. tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize aşağıda yer verilmektedir:

Erlab Medya Teknolojileri A.Ş.

Direkt Başvuru: Bağlar Mah. Yalçın Koreş Cad. Fidan Sk. Erdinç İş merkezi No:1 34209 Güneşli İstanbul

Noter/Posta Kanalı: Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler Ankara

KEP: erlabteknoloji@hs01.kep.tr

Mail: bilgi@erlab.com.tr

VideoBulut'u Keşfet
ÜCRETSİZ DENE
100 Dakika Kodlama + 100 MB Depolama